Sunday, February 21, 2010

Zandu balm

We went to Colva on Krush's bday

Andaru bayaluderadaama ani anataaniki..

Kama: Let's make a 'Zandu Balm' ani annadu..

General gaa let's make a 'move' ani antaam kadaaa.....